The Lord’s Prayer in any language you want . . .

http://www.christusrex.org/www1/pater/index.html

In Vietnamese:
“Vaäy, anh em haõy caàu nguyeän nhö theá naøy:”Laïy Cha chuùng con laø Ñaáng ngöï treân trôøi,xin laøm cho danh thaùnh Cha vinh hieÃ¥n, trieàu ñaïi Cha mau ñeán,yù Cha theÃ¥ hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi. Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng ngaøy; xin tha toäi cho chuùng con nhö chuùngcon cuõng tha cho nhöõng ngöôøi coù loãi vôùi chuùng con; xin ñöøng ñeÃ¥ chuùng con sa chöôùc caùm doã,nhöng cöùu chuùng con cho khoûi söï döõ.

This entry was posted in Goofy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.